วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แสดงธรรมในวันมาฆะบูชา โดยพระครูปลัดสมพร นาถฺสีโล วัดกลางสวน

Teamwork

นิค ผุ้สร้างแรงบันดาลใจ ไม่มีแขน ไม่มีขา แต่มีใจที่สู้สุด ๆ

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Free Training โครงการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดี

                                   Free  Training
                  โครงการ ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
วัตถุประสงค์  :  
               1. เพื่อช่วยเหลือสังคม    พัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรม  มีคุณภาพ  รวมถึงการทำงานเป็นทีม เพื่อ
ให้องค์กรก้าวหน้า  และดึงศักยภาพของคนออกมาเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มั่นคง  รักองค์กร  ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่ม
ผลผลิต และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ต้นทุนการผลิตลดลง
                         2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา   มีคุณธรรม  รักสถาบัน  รักครอบครัว     รักสังคม   และเตรียมตัวที่จะเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า   
                          3.  เพื่อให้ชุมชน หมู่บ้าน  องค์กร  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  สามัคคี  
กิจกรรมโครงการ  :  
           รับเชิญไปบรรยาย  โดยมีวิทยากร  ผู้ให้ความรู้ในแต่ละสาขา  อาชีพ   มีความรู้และความสามารถ      อบรมในด้านคุณธรรม    โดย  พระอาจารย์    ฝ่ายสงฆ์
และวิทยากรในด้านการทำงาน    โดยมี  วิทยากร   ผู้มีประสบการณ์จริง               
โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

             
ธรรมมะกับการทำงาน
                                                           วิปัสสนากัมมัฎฐาน
                                                            การทำสมาธิเบื้องต้น
             คุณธรรมในการทำงาน บริหารงาน
          
หลักธรรม หลักกรรม
                                                           วันสำคัญต่าง เช่น วันพ่อ วันแม่ วันสำคัญทางศาสนา
            หลักธรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา
         
ภาวะผู้นำ
         
ทักษะหัวหน้า
         ระบบ  Nos หรือ Lean systems (เบื้องต้น)
                                                          ระบบการผลิตแบบ  line Balance  (เบื้องต้น)
           วุฒิภาวะ
        
ทักษะการสอนงาน
        
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
        
ประกันสังคม
        
ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
        
จิตวิทยา ในการบริหารงาน
        
จิตวิทยา ผู้นำ
        AQ & EQ
       
การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
        
การเตรียมสำหรับนักศึกษาใกล้จบ
                                                          การพัฒนาชุมชน
           เศษฐกิจพอเพียง                                
ค่าใช้จ่าย  :  
        ไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย     แต่ถ้าฟรีก็ถือว่าไม่มีคุณค่า   ฉะนั้น  อาจเป็นการเลี้ยงภัตตาหารเพลพระวิทยากร  หรือข้าวกลางวัน  (ข้าวกล่อง) ให้วิทยากร หากไปวันบรรยายช่วงเที่ยง   หรือถ้าท่านไม่สะดวกก็ไม่ต้องจัดหาก็ได้    (หากระยะทางไกลขึ้นอยู่กับท่านเอง     ที่เห็นสมควร )      บริการน้ำดื่ม  น้ำเปล่า   สำหรับวิทยากร

สถานที่ต้องเตรียม  :  หาสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม  เช่น  หากเป็นการบรรยายธรรมะ ก็อาจเป็นห้องประชุม หรืสถานที่ลานกว้างก็ได้  
                                                      หากเป็นการอบรม อื่น ๆ  ก็เป็นห้องประชุม  หรือสถานที่ที่เหมาะสม  เพื่อให้ผู้ฟังมี
มีสมาธิและสามารถทำกิจกรรม  สันทนาการ เกมส์ได้   
 จำนวนผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย :       ขึ้นอยู่กับองค์กร  ตั้งแต่   5  คนไปจนถึง     100  คน ขึ้นไป
 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม :       มีเครื่องเสียง  ไมล์    โปรเจ็คเตอร์    เพื่อผู้ฟังจะได้ยินเสียงชัดเจน  ปลั๊กไฟ  
                                                           ถ้าหากไม่มีก็ให้แจ้งมาด้วยเพื่อจะจัดเตรียมไปให้พร้อม :       


รายชื่อวิทยากร:                
ดร.  มหาบุญยอด                                      ปริญญาเอก  จากประเทศอินเดีย                ประธานโครงการ         
คุณวัชระวิชญ์    วรสูรยกานต์ (คูณโบ้)   ปริญญาตรี วิศวกรรม (จากออสเตเรีย)
                          
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโซลเดอร์ อินดัสตรี จำกัด   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พระครูปลัดสมพร  นาถสีโล                   ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
                                                                  ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท  
                                                                  ผุ้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางสวน                พระวิทยากร        
พระอาจารย์หนึ่ง     สุวรรณน้อย        พระอาจารย์สอนนักเรียน                                พระวิทยากร  คุณเกษม  จันทรไท                               ผู้จ้ดการฝ่าย  บ. ถุงเท้าไทย จก.             วิทยากร
คุณสิรภพ ปรีดีกุล                         ผู้จัดฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  บ.ถุงเท้าไทย จก.    วิทยากร
คุณรัตนากร   เงินยวง (อิ๋ว)                                                          เลขานุการ
คุณชัยยา  ตีบไธสง                      ผู้จัดการฝ่าย  บ.ถุงเท้าไทย จำกัด                  ผู้ประสานงานโครงการ
 

สถานที่ติดต่อ:                
พระครูปลัดสมพร  นาถฺสีโล     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางสวน   ซ.โรงพยาบาลพระประแดง   ถ.ปู่เจ้าฯ  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  10130
Email :   prai@hotmai.com

คุณชัยยา   ตีบไธสง    
Email :  Herochaiya@hotmail.com
            Tel. 089 7789386

หมายเหตุ  การนัดหมาย ให้ท่านแจ้งความประสงค์ โดยมีรายละเอียด วัตถุประสงค์  วัน เวลา มาทาง Email ก่อน โดยส่งมาที่
                   Herochaiya@hotmail.com   แล  Prai@hotmail.com
             ซึ่งทางเราจะติดต่อกลับไปอีกที  เพื่อจะได้ตกลงในรายละเอียด